Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

 

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Samak Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Hastane”) olarak, çalışan adayımız olmanız sebebiyle elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilginize sunarız.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Çalışan adayımız olmanız nedeniyle Hastanemiz ile paylaştığınız; kimlik verileriniz, görsel veya işitsel verileriniz, iletişim verileriniz, eğitim ve sertifika bilgileriniz, hizmet dökümünüz, fotoğrafınız, özgeçmişiniz içerisinde ilettiğiniz sağlık, sendika/dernek/vakıf üyelikleriniz, Periyodik Muayene Formu kapsamında Konjenital/kronik hastalık, bağışıklama tetanos/hepatit vb. hastalık, tıbbi anamnez bilgileri, fiziki muayene sonuçları, laboratuvar bulguları, sağlık raporları, sağlık verileri, ceza, mahkumiyet gibi hukuki bilgileriniz, referanslarınız, , iş deneyimleriniz, askerlik durumunuz, uyruğunuz, , kan grubunuz, ilgi alanlarınız, hobileriniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz, doğum yeriniz, doğum tarihiniz, yapılan işleriniz ve projeleriniz de dahil kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; (ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.) iş başvurusu, seçme, değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, planlanması, Hastanemizin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi, Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi kapsamında; verilerinizin mülakat sürecinde değerlendirilmesi, iş yerimizin güvenlik önlemleri kapsamında görüntü ve ses kayıtlarının alınması, referans kontrolü, aday olarak pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, teklif ve işe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, ücret ve skala belirlenmesi, veri güvenliğinin temini ve ilaveten işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi, İş ilanlarımızdan haberdar olmayı talep etmeniz halinde ilanlarımızdan sizleri haberdar edilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi için açık rızanızın bulunması halinde Hastanemiz tarafından işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Çalışan Aydınlatma Metni’ nde açıklanan amaçlar ile Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olarak Hastanemizin hizmetlerinden faydalandığı firmalara, diğer işbirliği içerisinde olduğumuz özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, şirket yetkililerimize, hastanemizin ilgili birimde çalışan ve işe alımla ilgili süreçte değerlendirme yapacak personel/amirlerine, çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları, muhasebeciler ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız ve yetki verdiğimiz üçüncü kişilere, beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz;  Hukuki yükümlülükler, Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen sözleşmenin kurulması ve açık rızanın bulunması sebeplerine dayalı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Hastanemizin internet sitesine, e-posta adresine veya Hastanemize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular, referanslarınız aracılığıyla, görüşmeler sırasında beyan ettiğiniz ve sunduğunuz bilgi ve belgelerden fiziken ve video mülakatlarıyla, toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kişisel verileriniz, Hastanemize verdiğiniz açık rızanın geri alınması bildiriminin Hastanemize ulaşması akabinde 30 gün içerisinde ve her halde açık rızanın verildiği tarihten 5 yıl geçmekle geriye dönülmez biçimde imha edilir.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde, bunların, veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ VE POLİTİKALARIMIZ

Kişisel verilerinize ilişkin talep ve başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca link üzerinden erişebileceğiniz başvuru formunu kullanarak bizzat Hastanemize başvurabilir, noter aracılığı ile gönderebilir ya da güvenli elektronik veya mobil imzalı olarak …….@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Hastanemize ileteceğiniz başvurularınız en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin Hastanemiz tarafından işlenmesi, saklanması ve imha edilmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için aşağıda yer alan bağlantılarımız üzerinden veri politikalarımızı inceleyebilirsiniz.

 

Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikamız

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamız

Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji