Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin

Aydınlatma Metni

 

İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatıyla Samak Sağlık Hizmetleri A.Ş.(Özel MMT Amerikan Hastanesi) tarafından hastanemizin genel olarak  veri işleme, koruma, saklama, imha faaliyetleri  ve ilgili kişilerin hastanemize başvuru yöntemlerinin gösterilmesi, veri işleme amaçlarının açıklanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla mevzuatta sayılan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kişiler başta olmak üzere kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yayınlanmıştır.

 

SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ KAPSAMINDA İŞLENEN VERİLER

6698 sayılı KVKK m.5 ve m.6 kapsamında Hastanemizin hukuki sorumluluklarının yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması için gerekli olması ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle Hastanemize sağlık hizmeti almak için müracaat eden hastalarımızdan aşağıda belirtilen verileri; hasta kayıt personellerimiz tarafından Hastane Bilgi Yönetim Sistemine(HBYS) kaydedilmek üzere;  sağlık hizmetlerinin sunulması kapsamında 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile Hastanemiz bakımından bağlayıcı olan sair yasal düzenlemeler kapsamında Hastanemiz sağlık personelleri ve hekimlerimiz tarafından HBYS’ ye ve E- Nabız sistemine kaydedilmek üzere; sağlık hizmetlerinin ifa edilmesi akabinde Vergi Usul Kanunu ve sair yasal mevzuat kapsamında sağlık hizmet bedelinin tahsili ile fatura düzenlenmesi amacıyla hastane personellerimiz tarafından muhasebe programlarına; Hastanemizin ve ilgili kişilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Hastanemizin meşru menfaati ve Sağlık Bakanlığının genelgeleri uyarınca Hastanemiz ve eklentilerinde ve ameliyathaneler bünyesinde kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü ve ses kaydı olmak üzere kişisel veri işlenmekte ve kaydedilmektedir.   

 1. İşlenen Veriler
 • Ad Soyadı
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
 • Kimlik Belgesi
 • Türk Vatandaşı Olmayanlar İçin Pasaport Numarası veya Geçici Kimlik Numarası
 • Türk Vatandaşı Olmayanlar İçin Geçici Koruma Kimlik Belgesi
 • Adres
 • Doğum yeri ve tarihi
 • Cinsiyet
 • Telefon numarası
 • Elektronik posta adresi
 • SGK verileri ve/veya Özel Sağlık Sigortası
 • Randevu bilgisi
 • Sağlık Verileri
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Banka kartı, kredi kartı vb ödeme aracı numarası
 • Fatura bilgileri
 • CCTV aracılığı ile Görsel ve İşitsel Veriler

 

 

DİĞER HİZMETLER KAPSAMINDA İŞLENEN VERİLER

6698 sayılı KVKK m.5 ve m.6 kapsamında Hastanemizin yukarıda sayılan faaliyetlerinin yürütülmesi için kanun veya sözleşmeye bağlı yükümlülüklerin yerine getirilmesi maksadıyla işlenmesi gereken veriler ile bunlarla sınırlı olmamak üzere ; Hastanemizden hizmet alan ilgili kişilerin memnuniyet bildirimlerinin toplanması ile sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, hastanemizin sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve memnuniyet sağlamak için fiziksel(kağıt vb.) ve elektronik(bilgisayar vb) ortamda Hastanemizin çağrı merkezi, internet sitesi ve hastane personellerimiz tarafından ilgili kişilerin aşağıda sayılan kişisel verileri açık rızaları alınmak suretiyle işlenmekte ve kaydedilmektedir.

 1. İşlenen Veriler
 • Ad Soyadı
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
 • Türk Vatandaşı Olmayanlar İçin Pasaport Numarası veya Geçici Kimlik Numarası
 • Adres
 • Doğum yeri ve tarihi
 • Cinsiyet
 • Telefon numarası
 • Elektronik posta adresi
 • SGK verileri ve/veya Özel Sağlık Sigortası
 • Randevu bilgisi
 • Sağlık Verileri
 • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi (Ör. Acil durumlarda ulaşılacak kişinin iletişim bilgisi vb.)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

 

Yukarıda açıklanan amaçlar ile işlediğimiz kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında bulunan iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, Şirket yetkililerimiz, hissedarlarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları, muhasebeciler ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız ve yetki verdiğimiz üçüncü kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmeye bağlı olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşmaktayız.

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

6698 sayılı KVKK m. 11 kapsamında ilgili kişinin hakları şunlardır;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 2. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

BAŞVURU YÖNTEMİ VE POLİTİKALARIMIZ

 

Kişisel verilerinize ilişkin talep ve başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca link üzerinden erişebileceğiniz başvuru formunu kullanarak bizzat Hastanemize başvurabilir, noter aracılığı ile gönderebilir ya da güvenli elektronik veya mobil imzalı olarak …….@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Hastanemize ileteceğiniz başvurularınız en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin Hastanemiz tarafından işlenmesi, saklanması ve imha edilmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için aşağıda yer alan bağlantılarımız üzerinden veri politikalarımızı inceleyebilirsiniz.

 

Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikamız

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamız

KVK Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

 

 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Unvanı:  SAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Vergi Numarası : 7420429719

Telefon Numarası : +90 (0326) 413 04 13

Adres : Bahçelievler Mah. Yenişehir Mah. Recep Tayyip Erdoğan Cad. No: 33 Reyhanlı / HATAY

 

 

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları